Kontakt

MANAGER/   YXO DOHNANSKY
BOOKING   +421 905 640 784
  yxo@hex.sk

MEDIA:        NORA KRCHNAKOVA
                  +421 915 791 626
                 krchnakova@nkfactory.sk 

SHOP:         KATKA VALENTOVÁ
                  +421 907 498 468
                   eshophex@gmail.com